Algemene voorwaarden

Overeenkomst tussen Arobase Services vzw (erkenningsnr. 01186) en de begunstigde van de dienstverlening in het kader van de afdeling Dienstencheques van het bedrijf.

Tussen het Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschap van Herstal vzw hierna “Arobase-Services” genoemd, enerzijds, en de klant, anderzijds.

Werd het volgende overeengekomen:

Artikel 1.

1.1 Arobase-Services verbindt zich ertoe om thuishulp te bieden in de vorm van de volgende huishoudelijke activiteiten:

 • De privéwoning schoonmaken.
 • Het wasgoed van de klant wassen en strijken.
 • Occasioneel klein naaiwerk.
 • Maaltijden bereiden.
 • De ramen van de woning wassen.

Arobase-Services verbindt zich ertoe om buiten de woning hulp te bieden in de vorm van de volgende activiteiten:

 • Boodschappen doen voor het huishouden van de klant.
 • Het wasgoed uit de woning van de klant strijken in ons strijkatelier.
 • Personen met beperkte mobiliteit begeleiden bij hun verplaatsingen.

1.2 Indien de huishoudhulp onverwacht verhinderd is en indien de begunstigde dit wenst, zorgt Arobase-Services voor vervanging voor zover deze beschikbaar is.

1.3 Op feestdagen levert Arobase Services geen diensten. Het bedrijf geeft de huishoudhulp elk jaar een geactualiseerd overzicht van de feestdagen.

1.4 Arobase-Services verbindt zich ertoe om de vertrouwelijkheid van de ontvangen persoonsgegevens van de klant te respecteren. De begunstigde die wil gebruikmaken van het systeem van Dienstencheques moet zich eerst via Arobase-Services inschrijven bij Sodexo.

Artikel 2.

2.1 De begunstigde verbindt zich ertoe om:

 • de huishoudhulp geen gevaarlijk of zwaar werk te laten verrichten;
 • Arobase-Services op de hoogte te brengen van elke adreswijziging;
 • ervoor te zorgen dat de huishoudhulp voldoende materieel ter beschikking heeft, dat bovendien geschikt is voor het gevraagde werk en in goede staat verkeert;
 • Arobase-Services op de hoogte te brengen van elke besmettelijke ziekte om de verspreiding ervan te vermijden;
 • de huishoudhulp geen andere activiteiten te laten uitvoeren dan die waarvoor de huidige overeenkomst werd ondertekend;
 • ervoor te zorgen dat het werk wordt uitgevoerd in omstandigheden die de veiligheid en gezondheid van de huishoudhulp niet in gevaar brengen ;
 • Respecteer nauwgezet de wetgeving inzake titeldiensten (wet van 20/07/2001).

2.2 Op de dag van de prestatie geeft de begunstigde aan de huishoudhulp 1 ondertekende en gedagtekende dienstencheque per gepresteerd uur.

De huishoudhulp mag alleen betaald worden met dienstencheques; de begunstigde moet betalen met dienstencheques die op zijn naam werden opgesteld.

Arobase-Services bestraft inbreuken zoals een betalingsachterstand of de niet-nakoming van andere contractuele verplichtingen tegenover de huishoudhulp met stopzetting van de thuishulp.

Artikel 3.

Het uurrooster en activiteitenplan van de huishoudhulp alsook de toegangsmodaliteiten tot de woning van de begunstigde worden binnen de grenzen van het arbeidsreglement en in onderlinge overeenstemming afgesproken.

Elke wijziging van het uurrooster of van het aantal te presteren uren moet verplicht worden doorgegeven aan Arobase-Services en bekrachtigd door middel van een aanpassing van de huidige overeenkomst.

Indien de begunstigde met vakantie gaat en geen huishoudhulp nodig heeft tijdens deze periode, dan is hij verplicht om Arobase-Services hiervan op de hoogte te brengen vóór aanvang van de prestatie. Indien dit niet gebeurt, moet de begunstigde een schadevergoeding van € 20 per niet-gepresteerd uur aan Arobase-Services betalen.

Artikel 4.

De huishoudhulp staat onder het exclusieve gezag van Arobase-Services. Dit impliceert dat Arobase-Services het recht heeft om zich te begeven naar de plaatsen waar de huishoudhulp zich tijdens zijn/haar werkuren bevindt.

Als de begunstigde een klacht wil indienen, dan richt hij zich tot Arobase-Services tijdens de openingsuren van de kantoren, namelijk van maandag tot donderdag van 8.00 tot 12.00 u. en van 13.30 tot 15.30 u. en op vrijdag van 8.00 tot 12.30 u. of per e-mail naar info@arobase-services.be.

Artikel 5.

Indien een probleem dat voortvloeit uit deze overeenkomst niet vermeld staat in één van de onderhavige artikelen, dan verbinden beide partijen zich ertoe om alles in het werk te stellen voor een oplossing in onderlinge overeenstemming.

Artikel 6.

Indien de huishoudhulp niet in het huis van de gebruiker kan werken volgens het overeengekomen uurrooster omdat de begunstigde afwezig is of de in het contract vermelde toegangsmodaliteiten niet respecteert, moet de gebruiker een schadevergoeding van € 20 per niet-gepresteerd uur aan Arobase-Services betalen. Tenzij de begunstigde overmacht kan inroepen (overlijden van een familielid tot de tweede graad, ernstige ziekte…) en deze omstandigheid niet langer dan een week duurt.

Artikel 7.

De begunstigde is verplicht om Arobase-Services op de hoogte te brengen van elke, al dan niet gerechtvaardigde, afwezigheid van de huishoudhulp zodra deze situatie zich voordoet.

Artikel 8.

De huishoudhulp is door Arobase-Services verzekerd voor arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Elke aangifte van schade of ongeval moet gebeuren binnen de drie werkdagen tijdens de voornoemde openingsuren van Arobase-Services of per e-mail naar info@arobase-services.be. Bij een schadegeval zal de verzekeringsmaatschappij oordelen over de verantwoordelijkheid van de huishoudhulp.

Artikel 9.

Bij niet-nakoming van de huidige overeenkomst behoudt Arobase-Services zich het recht voor om het contract zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.

Deze overeenkomst tussen de begunstigde en Arobase-Services wordt van rechtswege beëindigd als er geen uitgifte van dienstencheques meer is en als de begunstigde er geen meer bezit.

Artikel 10.

In het geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Luik bevoegd.

Artikel 11.

De niet-uitoefening van een recht of de niet-toepassing van een sanctie door Arobase Services vzw wil in geen geval zeggen dat deze afstand doet van zijn rechten.